Очные встречи

Шорт-хоккей - Дивизион Комета 3x10 мин. 2020/05/24 01:50 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi L 3-5
Шорт-хоккей - Дивизион Комета 3x10 мин. 2020/05/23 02:00 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi W 4-1
Шорт-хоккей - Дивизион Комета 3x10 мин. 2020/05/22 02:00 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi W 6-2
Шорт-хоккей - Дивизион Комета 3x10 мин. 2020/05/21 02:00 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi L 4-7
Шорт-хоккей - Дивизион Комета 3x10 мин. 2020/05/20 02:00 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi L 2-6
Шорт-хоккей - Дивизион Комета 3x10 мин. 2020/05/19 02:00 Reaktivnyye Bizony v Snezhnyye Medvedi L 5-8