Ал Набхани Ф / Бенуа М   Tarasova K / Trashchenko E